Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2020

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2020

22 Δεκεμβρίου 2020

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/01/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για τον ορισμό δυο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την άμεση έναρξη των σχολικών γευμάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αριθμ. 327/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης—Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με τίτλο «Μελετητική Ωρίμανση για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Παπάφη της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ΔΣ του Κέντρου Στήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας των Γυναικών «Εργάνη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής NOVOVILLE για 2 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για την : «Διετή συντήρηση αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας, για την περίοδο 2020 & 2021», και έναρξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.080,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου ‘Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών του Δήμου’ (αρ. μελ. 26.2018) προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών, νέων τιμών εργασιών και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)’ (αρ. μελ. 22.2018) προϋπολογισμού μελέτης 4.980.900,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ.139/2017 Α.Δ.Σ. και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων Δ.Ε. Συκεών» αρ. μελ. 48/2013 (Σχετ. ΑΔΣ 139/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις σχολείων οικοδομικές εργασίες 2012» αρ. μελ. 40/2012


ΑΠΟΦΑΣΗ 12

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία Δέτσικα στη συμβολή των οδών Πέτρουλα & Δημητσάνας στη Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων απονομής αριστείων με αφορμή τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός εκπροσώπου δήμου Νεάπολης-Συκεών στην Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 3η Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ) Μακεδονίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Αναπτυξιακή εταιρία Β.Δ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.», με μοναδικό σκοπό τη λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία θα προβούν στη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 1/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κατάθεσης ποσών της πάγιας προκαταβολής του Δήμου σε πιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τις εφαρμογές της διάταξης της παρ. 2 του αρ. 7 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 12.5.2016)


2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/02/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων για την επιθεώρηση-αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων πόλεως Θεσσαλονίκης και Υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μη παραχώρηση χώρων εντός των ορίων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών σε φορείς και συλλογικότητες ακροδεξιού, ναζιστικού και ρατσιστικού χαρακτήρα


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης ενάντια στον σχεδιασμό της διοίκησης του Οργανισμού των ΕΛ.ΤΑ. για το κλείσιμο καταστημάτων στον δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξυπηρετητών (servers) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 7ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξυπηρετητή (server) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 8ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξυπηρετητή (server) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης- υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης cross4all


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου LANDMARKS NET


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» - «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την υλοποίηση της πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» κωδ. ΟΠΣ 5049907, του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5001640, του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για: “Εργασίες κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμου Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού” και έναρξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.300,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για τις: “Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης Δημοτικών χώρων- κτηρίων και φρεατίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών” και έναρξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ΄ τρίμηνο του 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών Χαρών (Δ.Ε. Νεάπολης) (ΑΜ 96/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου Παιδικού Σταθμού οδού Μητροπόλεως ΔΕ Νεάπολης” (Αρ. Μελ. 57/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Αβέρωφ Τοσίτσα από την Λ. Παπανικολάου έως την οδό Ελευθερίας ΔΕ Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών” (Αρ. Μελ. 67/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Όχι έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου ΔΕ Αγ. Παύλου (Αρ. Μελ. 58/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση περιοχής πέριξ του αμαξοστάσιου Δ.Ε. Νεάπολης” (αρ. Μελ. 28/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 21/01/2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντροστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός δημοτικής ενότητας Νεάπολης-Συκεών” (Αρ.. Μελ. 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατεπείγουσα αποκατάσταση ορόφων αιθουσών 2ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών” (Αρ. Μελ. 60/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: “Επισκευή μαρκίζας στέγης και βαφές στο 3ο και 5ο δημοτικό σχολείο Νεάπολης” ΑΜ85/2018) και “Συμπληρωματικές εργασίες στο βρεφονηπιακό σταθμό επί των οδών Τριπόλεως και Κομνηνών της Δ.Ε. Συκεών” (ΑΜ 74/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή κεραμοσκεπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων Δ.Ε. Πεύκων” (Αρ. Μελ. 27/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ και την έγκριση της 1ης τροποποίησης Σύμβασης εργασιών κατά 15% σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16 για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στην ΔΕ Συκεών (Αρ. Μελ. 50/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 1/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: “Κατανομή ποσού 223.400,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης -Συκεών (α' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 2/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: “Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 3/2020 απόφασης της Δημοτική Επιτροπής Παιδείας με θέμα: “Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, διάρκειας πέντε ετών, στα «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»


3η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/03/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56

Ίδρυση και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης επιδημιολογικής κρίσης του κορονοϊού. Εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου Δράσης. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης σε εθνικό επίπεδο


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5049907 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019 (αρ. μελ. 01/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, συνολικά κατά 185 επιπλέον ημέρες και μέχρι 31/08/2020 για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» αρ. μελέτης: 46/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ξερού δέντρου εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Συκεών (αρ. αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 10/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου, στο ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δωρεάν διάθεση για χρήση Δημοτικών οχημάτων του Δήμου, στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Παραλαβής υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο «Ψηφιοποίηση του Αρχείου του Δημοτολογίου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή παράτασης υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου τίτλο «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίας για την ανάδειξη της ασφαλούς γήρανσης, της πρόληψης και της αυτόνομης διαβίωσης για όλους (Cross4all)» - Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- North Macedonia 2014-2020” και παράταση της υπ. αριθμ. 32383-12/11/2018 Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του έργου


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της Ερυθράς οδού πάροδ. Παπάφη δυτικά Ο.Τ. Γ195Α στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου στάθμευσης οχημάτων στην πλατεία Γάτσου στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολη


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετατόπιση θέσης περιπτέρου στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου έτους 2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα της πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό MIS 5049907 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


4η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/04/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

8η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2020


5η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/04/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα ενάντια στην αδειοδότηση της καύσης απορριμμάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5049907


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1): «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Συκεών» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό MIS 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2): «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης Συκεών» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό MIS 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός νέας επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο «Ανάθεση Υπηρεσίας Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και ανάκληση των 435/2018 και 227/2019 ΑΔΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020, λόγω έκτακτης κατανομής ποσού 60.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με τίτλο «Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας WiFi4EU


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 3/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για την : «Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», και έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.040,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 ως προς τον προϋπολογισμό, 2. Έγκριση της μελέτης 06/2020 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Αποπεράτωση του κτιρίου για την στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων νηπιαγωγείων Δ.Ε. Συκεών, προϋπολογισμού 1.605.800€


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 12/12/2019 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Δ.Ε.ΝΕΑΠΟΛΗΣ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ», Αρ. μελ. 08/2018 και

2. «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ» Αρ. μελ. 26/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 15ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 30/06/2020 για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 17/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών : επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης’ (αρ. μελ. 70.2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Κοινοπραξίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «ΤΑ ΠΑΝΤΑ RE-» ΜΕ ΤΊΤΛΟ «Παροχή απαιτούμενων υλικών στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών ως ανταποδοτικά κοινωνικά οφέλη προερχόμενα από τα συλλεγόμενα απόβλητα τηγανέλαια του Δήμου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Tροποποίηση του ΟΕΥ του δήμου Νεάπολης – Συκεών. Επικαιροποίηση της 379/2018 Α.Δ.Σ. Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Προσαρμογή στις ισχύουσες διατάξεις


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 4/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών, των δαπανών διεξαγωγής διαγωνισμού πρόσληψης 60 υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση νέας Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (αρ. αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 9/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου μέσα σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Αγ. Γεωργίου 21, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων (Αναβλήθηκε)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κάλυψης δαπανών ταφής άπορου δημότη


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.-Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του Μίκη Θεοδωράκη σε επίτιμο δημότη Νεάπολης-Συκεών (Αναβλήθηκε)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Προμήθεια εξοπλισμού κλινών εντατικής θεραπείας και δωρεά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης


6η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/04/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) EKTAKTA (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Μέτρα ενίσχυσης κατηγοριών πολιτών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης από τον κορωνοϊό COVID-19


7η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/05/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 5/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 223.400,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (β κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξυπηρετητών (servers) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής NOVOVILLE για 2 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της μελέτης υπ’ αρ. 84/2018 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Το Πάρκο των ήχων - Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν.Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών)» (Αρ. Μελέτης 84/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών» (Αρ. Μελέτης 13/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος για τη μελέτη «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 11ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 153 επιπλέον ημέρες και μέχρι 30/09/2020 του έργου «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 5.138.427,95 € (αρ. Μελέτης 14/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του Μίκη Θεοδωράκη σε επίτιμο δημότη Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για την υποστήριξη των ανθρώπων του πολιτισμού που έχουν πληγεί εξαιτίας των μέτρων για τον κορονοϊό


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών/ών


8η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/06/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για τη συνέχιση της στέγασης των χιλιάδων προσφύγων στις δομές φιλοξενίας που βρίσκονται


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Ν.4674/2020 "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 53/11-3-2020) και την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ σε αυτόν


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5001640, του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1): «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Συκεών» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό MIS 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2): «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό MIS 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 25-05-2020 πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αύξησης του αριθμού των φιλοξενούμενων προσφύγων στο πλαίσιο του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)-πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για τις «Εργασίες καθαρισμού μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 2020», προϋπολογισμού 3.999,74€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης (ΣΧΕΤ: Α.Δ.Σ. 173/2016, 464/2016, 279/2017, 413/2018, 366/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 2020», προϋπολογισμού 19.577,65€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης (ΣΧΕΤ: Α.Δ.Σ. 173/2016, 464/2016, 279/2017, 413/2018, 366/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για την ανάθεση: «Εργασίες Ταφών - Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων», και έναρξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.827,20€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος οικοπέδου Νηπιαγωγείου έκτασης Ε=1.007,30τ.μ. επί των οδών Λαγκαδά, Νυμφαίου, Κων. Καραμανλή (πρώην Αυστραλίας) και Ιασωνίδου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, από την ΚΤΥΠ Α.Ε. (Κτιριακές Υποδομές) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων αποκατάστασης των οδών Ανθέων και Προποντίδας στη δημοτική ενότητα Πεύκων μετά την εκδηλωθείσα κατολίσθηση κατάντη του δρόμου», αρ. μελ. 26/2020 σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λόγω αδυναμίας εκπόνησης αυτής από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών και την χρήση των «επί έλλατον δαπανών» και η έγκριση της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης εργασιών του έργου «Αναπαλαίωση του Ιστορικού Χώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)», προϋπολογισμού 382.540,00 € (αρ. μελ. 83/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 31/10/2020 του έργου «Αναπαλαίωση του Ιστορικού Χώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)», προϋπολογισμού 382.540,00 € (αρ. μελ. 83/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο του 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παραχώρησης χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1868 μάρκας HYUNDAI MATRIX στην ΚΕΥΝΣ


9η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/06/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της συνέχισης λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 και ανάληψη του κόστους λειτουργίας τους


10η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για το εγκεκριμένο έργο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή της χρηματοδότησης από την ένταξη στο ΠΔΕ των έργων «Προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη αναγκών του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων ΔΕ Νεάπολης» και «Αποπεράτωση του κτιρίου για την στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων Νηπιαγωγείων ΔΕ Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητείας ΕΠΑΣ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών κατά το σχολικό έτος 2020-2021» Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. 77324/YI/19.06.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την κατάργηση μαθημάτων στο σχολείο


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της ένταξης στο ΠΔΕ των έργων «Προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη αναγκών του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων ΔΕ Νεάπολης» και «Αποπεράτωση του κτιρίου για την στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων Νηπιαγωγείων ΔΕ Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του έργου «Ανακατασκευή & Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Αγίου Παύλου, αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 227.793,00 € και εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Ν. 4674/2020 "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 53/11-3-2020) και την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών σε αυτόν


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων – (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις 4 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου μέσα σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Αγ. Γεωργίου 21, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 9/3/2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 85/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση, επισκευή και Ανακατασκευή παιδικών χαρών (ΔΕ Συκεών) (αρ. μελ. 64/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέου αύλειου χώρου το 2ο Γυμνάσιο μεταξύ των οδών Σαπουτζόγλου – Επταπυργίου – Μ. Αντύπα & Μποσνάκη» (αρ. μελ. 39/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 03/02/2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΑΗ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΠΙΝΙΩΡΗ» (Αρ.Μελέτης 35/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών του Δήμου’ (αρ. μελ. 26/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Διαγραμμίσεις – Δακτύλιος έξω από όλα τα σχολεία στους κεντρικούς δρόμους’, προϋπολογισμού 448.880 €, (αρ. μελ.70/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών και νέων τιμών εργασιών στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)’ (αρ. μελ. 22/2018) προϋπολογισμού μελέτης 4.980.900,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «Διευθέτηση-Οριοθέτηση ρεμάτων των Δ.Κ. Πεύκων και Πολίχνης» (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 19/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παρέκκλισης ως προς τον συντελεστή δόμησης στο οικόπεδο 01Ν του Ο.Τ.Γ159Α της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης –Συκεών, για την Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 20/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Κοινοπραξίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «ΤΑ ΠΑΝΤΑ RE-» με τίτλο « Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής πόρτα – πόρτα και μεταφοράς και διάθεσης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΑΗΗΕ) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα δημότη για τον υποβιβασμό στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ 10 - Δ.Ε. Συκεών, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος - έξοδος στο κατάστημά ‘’ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ & ΤΡΟΧΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ’’ (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 22/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των εργασιών συντήρησης, ανακατασκευής και τοποθέτησης ανδριάντα του Μ.Αλεξάνδρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.658,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και έναρξη διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών Σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, και έναρξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.059,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των εργασιών κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλαδεύσεων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, και έναρξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.780,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (5η εισήγηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020, λόγω έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβάσεων, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 και ισολογισμού χρήσης 2019 του κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών, οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών, οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λαγκαδά 122, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 25/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 6/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων για τη διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μονομερή λύση μισθώσεων των διαμερισμάτων του 3ου, 4ου, 5ου ορόφου του Κληροδοτήματος Ισαακίδου Τζιγκόζογλου Αφροδίτης επί της ορού Κεσσάνης 58, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης και την απευθείας επαναμίσθωσή τους


11η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κάλυψης δαπανών ταφής του (Επ.) NGOYI (Ον.) A HOYI MUKULA DIBU


12η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 16ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 31/08/2020 για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας όσον αφορά την ενίσχυση και εξέλιξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συμμετοχής του δήμου στο «Δίκτυο Δήμων για την Ένταξη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 7/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 235.400,00 € για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για τις «Εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης εξοπλισμού διαμερισμάτων του προγράμματος “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 2020», προϋπολογισμού 2.343,60€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης (ΣΧΕΤ: Α.Δ.Σ. 173/2016, 464/2016, 279/2017, 413/2018, 366/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 6/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή δυο επικίνδυνων για πτώση πεύκων στην οδό Παρόδου Άλσους στην Ευαγγελίστρια (Σχετ. αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 29/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) επικίνδυνου δέντρου από χώρο χαρακτηρισμένο ως Δρόμο (ΦΕΚ 712 /Δ’/ 6-10-1988) στη ΔΕ Πεύκων (Σχετ. αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 30/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής δέντρων που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου περιμετρικά του 10ου Δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Συκεών στα πλαίσια κατασκευής του έργου: ‘Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου 10ου Δημοτικού σχολείου, μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου, Δ.Ε. Συκεών’ (αρ. μελ. 13/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού καταστήματος Αγ. Παύλου» με αναθεώρηση, συνολικά κατά 75 ημέρες και μέχρι την 31/10/2020 (αρ.μελ. 68/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019» (αρ.μελ. 01/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 190

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 1ης Τ.Σ.Ε. του έργου “Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών: επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης” (αρ. μελ. 70.2016), προϋπολογισμού μελέτης 845.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου, Δ.Ε. Νεάπολης’ (αρ. μελ. 8/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 23/06/2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ» στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων (αρ. μελ. 72/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘Ανακατασκευή κεραμοσκεπής 1ου Δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Πεύκων’ (αρ. μελ. 27/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 10/06/2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ» (αρ. μελ. 39/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος καταδίκης για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος - τζαμί


13η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου


14η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/08/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους


15η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01/09/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου 10ου Δημοτικού σχολείου μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου, Δ.Ε. Συκεών’ (αρ. μελ. 13.2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών : επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης’ (αρ. μελ. 70.2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για κάλυψη δαπανών ταφής της (Επ.) GEORGIADI (Ον.) EVGENIYA


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα της Πόλης Αλλιώς για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης –Συκεών σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της 36377-17/12/2018 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής NOVOVILLE για 2 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για τις Υπηρεσίες παροχής συμβούλων κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας «ΣΒΑΚ», δήμου Νεάπολης - Συκεών προϋπολογισμού 24.800,00€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Ποτίδαια Χαλκιδικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών του Δήμου για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κανονισμού εκτέλεσης δημόσιων έργων και οικοδομικών εργασιών


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος για τη Μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δ. Πεύκων» (Δημοτικής Ενότητας Πεύκων) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 27 του Ν. 3316/05


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου 10ου Δημοτικού σχολείου μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου, Δ.Ε. Συκεών’ (αρ. μελ. 13.2019) προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, συνολικά κατά 181 επιπλέον ημέρες και μέχρι 28/02/2021. ΕΡΓΟ:»ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» αρ. μελέτης: 46/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών κατά 152 ημέρες, έως 30/12/2020 του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ Δ. Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελέτης 6/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)». ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 95/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 8/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 9 /2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 223.400,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (γ κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 10/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


16η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/09/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Έγκριση Νέων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στις οδούς Επταπυργίου, Μπότσαρη, Ομήρου, Σπάρτης, Μιαούλη, Κανάρη, Στάντζου, Β. Ηπείρου, Ελύτη, Σολωμού, Καποδιστρίου, Οδ.&Απ. Φωκά, Μπιζανίου, Βερμίου, Αραπίτσας, Καστοριάς, Μαραθώνος, Αγν. Στρατιώτη, Βασ. Ρώτα, Λεχόβου, Μανδηλαρά, Πρεμετής, Ρ. Φεραίου, Κ.Κούν, Μεγάρων, Σαλαμίνος, Κομνηνών, Βιτσίου, Αργυροκάστρου, Ηλέκτρας Αποστόλου, Δοξάτου, Μπουμπουλίνας, Παναγούλη, Μεγάρων, Τσαρουχά, Ελευσίνος, Παπανικολή, Περαίας, Έλλης, Τεπελενίου, Παπαφλέσσα, Χορτιάτη, Καλπακίου, Επιδαύρου, Μυκηνών, Λασάνη, Ιερολοχιτών, Δραγατσανίου, Φιλ. Εταιρείας και Μουργκάνας για την υλοποίηση του έργου "Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 31/2020)


17η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/10/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7991/07.04.2020 σύμβασης ( με αρ. ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006541096), για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, ως προς την χρονική διάρκειά της, για λόγους ανωτέρας βίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα καταδίκης της επίθεσης που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Δημοκρατίας του Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα καταδίκης της Χρυσής Αυγής


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, διάρκειας πέντε ετών, στην εταιρεία «ΩΚΕΑΝΟΣ ΙΚΕ» στην περιοχή Στρεμπενιώτη - Νεάπολη


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών με θέμα «Τεχνική υποστήριξη και σύνταξη-ολοκλήρωση είκοσι ένα (21) εκκρεμών υποθέσεων διορθωτικών πράξεων εφαρμογής, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών κλπ της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης και επανεπιβολής για την ιδιοκτησία Δέτσικα στη συμβολή των οδών Πέτρουλα & Δημητσάνας στη Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 8η/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών και 1ης Τροποποίησης Σύμβασης στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)» (αρ. μελ. 46/2016) προϋπολογισμού μελέτης 1.431.160,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη χρήση των επί έλαττον δαπανών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κ.λ.π. 2018-2019”, Προϋπολογισμού 1.200.000,00€, (Αρ. Μελέτης : 1/2018), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών επί έλασσον κατά 18.115,97 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 17/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 12ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 92 επιπλέον ημέρες και μέχρι 31/12/2020 του έργου «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 31/03/21 του έργου « Αναπαλαίωση του Ιστορικού Χώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)» Αριθμός Μελέτης: 83/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 41 - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ στην κλειστή θέση στάθμευσης (Σχετ. αρ. απόφ. 37/2020 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση και παραλαβή του Β1΄ Σταδίου της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νεάπολης Συκεών πλην Δ.Ε. Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Έκδοση νέας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος μετά από τη λήξη ισχύος της υπ’ αριθμ. 3017/3-2-2020 εκδοθείσας άδειας στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΗ 1597 (Σχετ. αρ. απόφ. 36/2020 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετατροπή των συμβάσεων των 19 σχολικών καθαριστών-στριων μερικής απασχόλησης σε πλήρους για να βελτιωθεί όσον είναι δυνατόν η καθαριότητα των σχολείων


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία μονάδας ελέγχου covid στον δήμο μας


18η ειδική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/10/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019


19η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/10/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για τις μαθητικές κινητοποιήσεις


20ή διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/11/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα καταδίκης για την επίθεση εναντίον του Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις οφειλών και πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC για την παραλαβή των δύο (2) ειδών που παρουσιάζουν αποκλίσεις, με επιβολή έκπτωσης 7% επί της συμβατικής αξίας τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 18774/20-08-2020 πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής και Συγκρότηση Β/Βάθμιας επιτροπής για την παραλαβή εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC. Ομάδα Γ, “Ειδικός εξοπλισμός λήψης βιοσημάτων για προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους και τηλεπαρακολούθηση”


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Σύνθεση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής της σύμβασης προμήθειας ειδικού εξοπλισμού λήψης βιοσημάτων για προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους και τηλεπαρακολούθηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC Programme “Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020”


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 11/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 12/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Συναίνεση για Διόρθωση Σφάλματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη και σύνταξη –ολοκλήρωση είκοσι ένα (21) εκκρεμών υποθέσεων διορθωτικών πράξεων εφαρμογής, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ΄ τρίμηνο του 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 9η/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την χρονική παράταση της με αριθ. πρωτ. 31536/12-11-2019 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΣΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ» συνολικού ποσού 15.468,80€, με τον ΤΑΣΙΩΡΗ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΘΩΜΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών», προϋπολογισμού 3.016.400,00€, με αναθεώρηση έως την 28/02/2021 (αρ. μελ. 50/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, έγκριση της μελέτης 68/2019 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη, κατασκευή πεζοδρομίου και διαμορφώσεις μπροστά από το χώρο πρασίνου επί των οδών Μεσολογγίου, Πλαστήρα, Λευκάδος στην Δ.Ε. Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή επικίνδυνου για πτώση πεύκου στο 1ο δημοτικό Αγίου Παύλου (Σχετ. 39/2020 Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λήψη προσωρινών κυκλοφορικών μέτρων στις οδούς Δαβάκη, Φερών και Αίνου της Δ.Ε. Συκεών για εργασίες επέκτασης Φυσικού Αερίου (Σχετ. 33/2020 Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφορικών μέτρων στην οδό Παπαναστασίου της Δ.Ε. Συκεών για εργασίες επέκτασης Φυσικού Αερίου (Σχετ. 43/2020 Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


21η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/12/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών-εργασιών αναθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προμήθειας διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης εσωτερικού χώρου (infokiosks) για την Πράξη Cross4all


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός υπευθύνων για την έκδοση καρτών καταθέσεων (Deposit Cards) του λογαριασμού όψεως του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή λήψης διοικητικών και αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για 6 μήνες


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός υπευθύνου για την παραλαβή των γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Ελισάβετ Αγγελίδου και εξουσιοδότηση για την κατάθεση των γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης στον ΙΒΑΝ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός οργάνων διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων δικαιούχων κινητής Τηλεφωνίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (10η εισήγηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στην Πλατεία του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών (Σχετ. 33/2020 Α.Σ.Κ.Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 52/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Λήψη απόφασης περί μείωσης των καταβλητέων μισθωμάτων κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 και 2 του Ν.4735/12.10.2020 (ΦΕΚ Α' 197)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 43/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Λήψη απόφασης περί μείωσης των καταβλητέων μισθωμάτων κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 και 2 του Ν.4735/12.10.2020 (ΦΕΚ Α' 197)


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 14/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετατόπιση θέσης περιπτέρου στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Σχετ. 46/2020 αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)” (αρ. μελ. 22.2018) προϋπολογισμού μελέτης 4.980.900,00€, μέχρι 3/5/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Διαγραμμίσεις Δακτύλιος έξω από όλα τα σχολεία στους κεντρικούς δρόμους’ (αρ. μελ. 70.2018), μέχρι 30/04/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών, νέας τιμής στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Διαγραμμίσεις – Δακτύλιοι έξω από όλα τα σχολεία στους κεντρικούς δρόμους’ (αρ. μελ. 70.2018) προϋπολογισμού μελέτης 448.880,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου 10ου Δημοτικού σχολείου μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου, Δ.Ε. Συκεών’ (αρ. μελ. 13.2019) μέχρι 30/03/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών, των νέων τιμών και της 1ης Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου 10ου Δημοτικού σχολείου μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου, Δ.Ε. Συκεών’ (αρ. μελ. 13.2019) προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού καταστήματος Αγ. Παύλου» με αναθεώρηση, συνολικά κατά 182 ημέρες και μέχρι την 31/03/2020 (μελέτη 68/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο σε ποσό 368.315,50 € και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: “Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού καταστήματος Αγ. Παύλου” (μελέτη 68/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019», με αναθεώρηση έως την 30/04/2021 (αρ. μελ. 01/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 6ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών: επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης’ μέχρι 31/03/2021 (αρ. μελ. 70.2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου Παιδικού Σταθμού οδού Μητροπόλεως Δ.Ε. Νεάπολης’ με αρ. μελ. 57.2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΟΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου, Δ.Ε. Αγ. Παύλου’ με αρ. μελ. 58.2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘Ανακατασκευή κεραμοσκεπής 1ου Δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Πεύκων’ (αρ. μελ. 27.2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των εργασιών «τοποθέτηση και αποξήλωση επίστυλων διάκοσμων φωτιστικών σωμάτων» στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.778,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και έναρξη της διαδικασίας με απευθείας ανάθεση και πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος για τη μελέτη «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του 27 του Ν. 3316/05


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση και παραλαβή του Β΄2 Σταδίου της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νεάπολης Συκεών πλην Δ.Ε. Πεύκων (Σχετ. 44/2020 απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΜΙΧ. ΚΑΡΑΟΛΗ 18 - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής (Σχετ. 48/2020 απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


22η ειδική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/12/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021


23η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/12/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή παράτασης υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες για την ανάδειξη της ασφαλούς γήρανσης, της πρόληψης και της αυτόνομης διαβίωσης για όλους (Cross4all)» -Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- North Macedonia 2014-2020” και παράταση της υπ. αριθμ. 32383-12/11/2018 Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του έργου


ΑΠΟΦΑΣΗ 306

Προτάσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Εξώδικος Συμβιβασμός κατ΄άρθρο 214Α ΚΠολΔ στα πλαίσια της με αρ. κατάθεσης 16653/2020 αγωγής του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΄΄Ιερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου΄΄ κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών, ενώπιον του Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης¨


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της 374/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Εκπόνηση/ επικαιροποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και υλοποίηση αυτών» στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» - «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Παράταση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων διαμερισμάτων που έχουν μισθωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Παράταση της διάρκειας της από 07-08-2020 (20SYMV007158430 2020-08-07) Σύμβασης για τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιου Ελέγχου και Διοικητικής Επαλήθευσης Δαπανών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών που αφορούν την υλοποίηση της Πράξης Cross4all


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών-εργασιών ανάθεσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανωνύμου Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

35η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

36η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020, λόγω έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Πράσινα Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5067565 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Αναπλήρωση μέλους από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών του δήμου, λόγω συνταξιοδότησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και δεύτερη τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7991/07.04.2020 σύμβασης (με αρ. ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006541096), για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, ως προς την χρονική διάρκειά της, για λόγους ανωτέρας βίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Απ’ ευθείας εκμίσθωση χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης για τη στέγαση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», Αρ. μελ. 45/2018.

2. «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» Αρ. μελ. 17/2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» Αρ. Μελέτης 4/2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών και νέων τιμών εργασιών στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)’ (αρ. μελ. 22.2018) προϋπολογισμού μελέτης 4.980.900,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή, συντήρηση οδών, πεζόδρομων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κλπ 2016–2017».ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 01/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Αγίου Γεωργίου αρ. 6 της Δ.Ε. Νεάπολης για εργασίες επέκτασης Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος δημότη για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Λεωφόρο Γ. Παπανικολάου αρ. 69 στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, προκειμένου να διευκολυνθεί η Είσοδος – Έξοδος στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων επί της οδού Αγίας Τριάδος αρ. 11 στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για κάλυψη δαπανών ταφής του Παναγιωτίδη Λεωνίδα


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για λύση, εκκαθάριση και ορισμού εκκαθαριστών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β.Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στο ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών, χώρων του δημοτικού κτιρίου επί της Ηπείρου 9 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 15 /2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 223.400,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (δ' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 16/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Εκ νέου παραχώρηση του 1ου ορόφου του κτιρίου του 16ου Νηπιαγωγείου Συκεών στο ¨”Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΥΞΙΔΑ”»


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για στήριξη των περιπατητικών ασθενών COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την Κουβανική Διεθνή Ιατρική Ταξιαρχία «Henry Reeve»