Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2021

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2021

29 Δεκεμβρίου 2021

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/01/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για για τις αυταρχικές αλλαγές στα ΑΕΙ


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο «Πράσινα Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών», προϋπολογισμού 262.000,00 € με ΦΠΑ, έγκριση της μελέτης αρ.28/2020 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για την : «Ανάθεση εργασιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού Οδών – Πλατειών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για δύο (2) έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.160,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4590/06.02.2019 (με αριθμό ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 19SYMV004424163 2019-02-06), σύμβασης για τις ομάδες Α’ «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ», Β’ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» και Γ΄ «ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ» του ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, ποσού 165.433,67€ με το ΦΠΑ, ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Αναπλήρωση μελών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, του τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 372/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός υπευθύνων για την έκδοση καρτών καταθέσεων (Deposit Cards) του λογαριασμού όψεως του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 1/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 13ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 120 επιπλέον ημέρες και μέχρι 30/04/2021 του έργου «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ» (αρ. μελ. 14/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Σχετ. απόφ. 1/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Σχετ. απόφ. 2/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την χρονική παράταση της με αριθ. πρωτ. 4485/17.02.2020 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας, με την εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ, ποσού 9.277.18 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών "ΚΕΥΝΣ", χώρου του δημοτικού κτιρίου επί της Ηπείρου 9 στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα καταδίκης της απόφασης του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών να συμπεριλάβει την Κούβα στον μονομερή κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία


2η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/02/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών ευπαθών ομάδων για το έτος 2021


3η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/02/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή αιτήματος ιδιοκτητών και απόφαση για διατήρηση της Απαλλοτρίωσης και παρακατάθεσης, σχετικά με την Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων 7625


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2021 για ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ΄ τρίμηνο του 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για λύση, εκκαθάριση και ορισμού εκκαθαριστών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β.Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4950/11.02.2019 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19SYMV004438256 2019-02-11) σύμβασης για την ομάδα Ζ’ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, ποσού 32.550,00 με το ΦΠΑ, με την εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών κατά 3 μήνες


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 6488/10.03.2020 (με αριθμό ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006405402 2020-03-10), σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ποσού 45.039,54€ με το ΦΠΑ, ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών κατά 4 μήνες


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ σε ποσό 721.638,66 €, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ Δ. Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελέτης 6/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσόν των 3.665.815,27 € και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει, για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελέτης 65/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση, συνολικά κατά διακόσιες δεκατρείς (213) ημέρες και μέχρι 31/07/2021, για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ Δ. Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελέτης 6/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 4ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, συνολικά κατά 122 επιπλέον ημέρες και μέχρι 30/06/2021.του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» αρ. μελέτης: 46/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών», με αναθεώρηση έως την 31/03/2021 (αρ.μελ 50/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 08/12/2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» Αρ. Μελ. 20/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Δ.Ε ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ», ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 67/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Καβάλας έναντι 5, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Σχετ. ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2021 ΕΠΖ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Νικολάου Κασσίμη έναντι 13, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Σχετ. ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2021 ΕΠΖ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός (1) δέντρου ελιάς που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Νικολάου Παρασκευά 24 της Δ.Ε Συκεών (Σχετ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2021 ΕΠΖ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν διάθεση για χρήση Δημοτικών οχημάτων του Δήμου, στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 6/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: “Συζήτηση και λήψη απόφασης για το άρθρο 44 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ197/12.10.2020) «Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 9/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: “Συζήτηση και λήψη απόφασης για το άρθρο 44 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ197/12.10.2020) «Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός ελεγκτών, του υποχρεωτικού (τακτικού) διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2019 και το 2020, στην ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για κάλυψη δαπανών ταφής της Παπαδημητράκη Δέσποινας


4η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/02/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Νέο Εκλογικό Νόμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 42

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ δυτικά στη Σίνδο


5η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/03/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) EKTAKTA (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για τις Υπηρεσίες Εργασίες συντήρησης συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά κτίρια για την διετία 2021-2022, προϋπολογισμού 71.300,00€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και γραμματέα για τη συγκρότηση επιτροπής για την πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου ενάντια στα φαινόμενα βίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σκοπιμότητας του έργου «Ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Παπάφη στη ΔΕ Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της 36377-17/12/2018 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής NOVOVILLE για 2 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 49

Έγκριση δωρεάν διάθεσης πρόσβασης στο Σταθμό Φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 27319/23-11-2021(με αριθμό ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV007698827 2020-11-23), σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη – ολοκλήρωση 21εκκρεμών υποθέσεων διορθωτικών πράξεων εφαρμογής, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών κλπ της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης Συκεών, ως προς την χρονική διάρκειά της, για λόγους ανωτέρας βίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 1/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 223.400,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (α' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για κάλυψη δαπανών ταφής άπορου και ανασφάλιστου δημότη


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.-Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή της ένταξης της χρηματοδότησης της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκπόνηση/επικαιροποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και υλοποίηση αυτών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Αναπλήρωση μελών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, του Αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 372/2019 & 322/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κατάθεσης ποσών της πάγιας προκαταβολής του Δήμου σε πιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανανέωσης της συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, στα πλαίσια του Προγράμματος «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου 10ου Δημοτικού σχολείου μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου, Δ.Ε. Συκεών’ με αναθεώρηση έως 31/05/2021 (αρ. μελ. 13/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Διαγραμμίσεις Δακτύλιος έξω από όλα τα σχολεία στους κεντρικούς δρόμους’ με αναθεώρηση έως 31/08/2021 (αρ. μελ. 70/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού καταστήματος Αγ. Παύλου» με αναθεώρηση, μέχρι την 31/05/2021 (αρ. μελ. 68/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 31/05/21 του έργου «Αναπαλαίωση του Ιστορικού Χώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)» (αρ. μελ. 83/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 7ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών : επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης’ (αρ. μελ. 70.2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ‘Ανακατασκευή στέγης & αύλειου χώρου, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 10ο Δημοτικό σχολείο (Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου), Δ.Ε. Συκεών (αρ. μελ.40.2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση σχετικά με το αίτημα εργαζομένων της κοινωφελούς απασχόλησης για παράταση του Κοινωφελούς Προγράμματος μέχρι τέλος του έτους 2021


6η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/04/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 3ου Α.Π.Ε. και την έγκριση της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης εργασιών κατά 15% σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16 (χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης), του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019» Μ. 01/18


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 164 / 05.01.21 σύμβασης για την προμήθεια καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με την εταιρία με δ.τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ, για λόγους ανωτέρας βίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για το ΚΕΘΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

9η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021, λόγω έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκμίσθωσης του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στην Πλατεία Γάτσου, Ίμβρου με Σεφέρη, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΜΑΔΥΤΟΥ 43 - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστή θέση στάθμευσης της οικοδομής (Σχετ. Αποφ. 17/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος δημότη για τοποθέτηση οριοδεικτων (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΜΙΧ ΚΑΡΑΟΛΗ 18 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Σχετ. Αποφ. 18/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΠΑΤΡ/ΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 7 - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ στην ΚΛΕΙΣΤΗ θέση στάθμευσης στον ΙΣΟΓΕΙΟ χώρο της οικοδομής (Σχετ. Αποφ. 20/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αν. Ρωμυλίας αρ. 61, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Σχετ. Αποφ. 23/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ρ. Φεραίου αρ. 171 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Σχετ. Αποφ. 24/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για τον υποβιβασμό στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ρ. Φεραίου αρ. 47 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ οχημάτων στην ΚΛΕΙΣΤΗ θέση στάθμευσης στον Ισόγειο ΧΩΡΟ της ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (Σχετ. Αποφ. 25/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1η παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ,ΜΟΝΩΣΕΙΣ,ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 617.850,00€, έως 31/07/2021 (αρ. μελέτης 50/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)”, προϋπολογισμού μελέτης 4.980.900,00€, έως 03.07.2021 (αρ. μελ. 22/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019», προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00 €, έως 30/09/2021 (αρ. μελέτης 01/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Αρ. μελ. 09/2009

2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», Αρ. μελ. 40/2012


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα υπεράσπισης διωκόμενων υγειονομικών


7η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/05/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αίτησης του Δήμου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ίδια μέσα του Δήμου για την «Ανάθεση της εργασίας κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας», και έναρξη διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας 3 ετών (1095 ημερολογιακών ημερών), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 465.791,06€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για την : «Ανάθεση εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού», και έναρξη διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας τριών (3) ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 333.560,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για τις Εργασίες συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρες-λέβητες) στα σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια για την περίοδο 2021-2022, προϋπολογισμού 31.000,00€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την χρονική παράταση της με αριθ. πρωτ. 15895/15-07-2020 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών «εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας» συνολικού ποσού 97.831,33 €, με τον ΑΣΩΝΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ 96

Ψήφισμα για την ημέρα μνήμης των Ποντίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκτέλεσης του έργου ανάπλασης με τίτλο «Μελετητική Ωρίμανση του έργου: Ανάπλαση του Δημοτικού Άλσους Συκεών «Δενδροφυτεία» στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Σχετ. Αποφ. 12/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκτέλεσης του έργου ανάπλασης με τίτλο «Μελετητική Ωρίμανση του έργου: Νέα Πόλη - Αστική Αναζωογόνηση περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων Νεάπολης και Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Σχετ. Αποφ. 13/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκτέλεσης του έργου ανάπλασης με τίτλο «Έργο Καλλιθέα - 'Α Φάση» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Σχετ. Αποφ. 14/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκτέλεσης του έργου ανάπλασης με τίτλο «Μελετητική Ωρίμανση του έργου ανάπλασης του πάρκου ΔΕΛΑΣΑΛ στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Σχετ. Αποφ. 15/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκτέλεσης του έργου προστασίας του περιβάλλοντος με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Σχετ. Αποφ. 16/2021 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών-εργασιών ανάθεσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT – ESTIA II» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών-εργασιών αναθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 2/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 3 /2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 223.400,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (β' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 15569/22.05.2019 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19SYMV004990090 2019-05-22) σύμβασης για τις ομάδες ΟΜΑΔΑ Α.1 «Μίσθωση ΦΟΡΤΩΤΗ με τον χειριστή», ΟΜΑΔΑ Α.2 «Μίσθωση ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ, με τον χειριστή» και ΟΜΑΔΑ Α.4 «Μίσθωση ΜΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ, με τον χειριστή» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπολειπόμενων ομάδων της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη, με χρονική παράτασή της για τέσσερεις (4) μήνες


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 16229/30.05.2019 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19SYMV005668713 2019-10-08) σύμβασης για τις ομάδες ΟΜΑΔΑ Α.3 «Μίσθωση ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ, με τον χειριστή» και ΟΜΑΔΑ Β.1 «Μίσθωση ΦΟΡΤΗΓΟΥ ανατρεπόμενου με τον οδηγό» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπολειπόμενων ομάδων της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη, με χρονική παράτασή της για τέσσερεις (4) μήνες


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο του 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 λόγω ανεπάρκειας εγγεγραμμένων πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απευθείας επαναμίσθωσης και συνέχιση της μισθωτικής σχέσης του διαμερίσματος του 1ου ορόφου στο κληροδότημα Ισαακίδου Τζιγκόζογλου Αφροδίτης, επί της οδού Κεσσάνης 58, στη Δ.Ε Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία, του δημοτικού ακινήτου εντός του οποίου λειτουργεί η δημοτική πισίνα και των χώρων που την περιβάλλουν, στην περιοχή Στρεμπενιώτη, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021, 2. έγκριση της μελέτης 56/2019 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού 1.410.000€


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 ως προς τον τίτλο του έργου, έγκριση της μελέτης 01/2021 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α.24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης εργασιών κατά 15% σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16) (χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε, ΣΥΚΕΩΝ» (Αριθμός Μελέτης : 50/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών, χρήσης απροβλέπτων του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει καθώς και της 1η Συμπληρωματική Σύμβασης για το έργο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ” (μελέτη 68/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου 10ου Δημοτικού σχολείου μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου, Δ.Ε. Συκεών’ (αρ. μελ. 13/2019), έως 31/07/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 4ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού καταστήματος Αγ. Παύλου» με αναθεώρηση, συνολικά κατά 61 ημέρες και μέχρι την 31/07/2021 (αρ. μελ. 68/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 4ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου « Αναπαλαίωση του Ιστορικού Χώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)», με αναθεώρηση μέχρι την 31/07/21 (Αρ. μελ. 83/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου ‘Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου, Δ.Ε. Νεάπολης’ (αρ. μελ. 8/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», (αρ. μελ. 45/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘Συντηρήσεις σχολείων οικοδομικές εργασίες 2012’ (αρ. μελ. 40/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ‘Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια του Δήμου’ (αρ.μελ. 26.2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση οριοδεικτων (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επι της συμβολής της οδού ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 & ΘΡΑΚΗΣ στην Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 30/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΙΜΒΡΟΥ 38 - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ στην ΚΛΕΙΣΤΗ θέση στάθμευσης στον ΙΣΟΓΕΙΟ χώρο της οικοδομής (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 32/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 4 - Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης στον ΑΥΛΕΙΟ χώρο του οικοπέδου


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Οδυσσέως αρ. 1, στη Δημοτικό Ενότητα Συκεών (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 33/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα σχετικά με την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα στήριξης και αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό


8η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) EKTAKTA (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την χρονική παράταση της με αριθ. Πρωτ. 11182/27-05-2020 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας με τον ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟ, ποσού 8.154,74€


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή τροποποίησης της ένταξης στο ΠΔΕ ΣΑΕ 047 των έργων με αριθμό 2020ΣΕ047000037 και 2020ΣΕ047000038 ως προς το τίτλο και τον προϋπολογισμό


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 λόγω ανεπάρκειας εγγεγραμμένων πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού των δήμων της χώρας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 και ισολογισμού χρήσης 2020 του κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 27319/23-11-2021(με αριθμό ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV007698827 2020-11-23), σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη – ολοκλήρωση 21εκκρεμών υποθέσεων διορθωτικών πράξεων εφαρμογής, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών κλπ της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης Συκεών, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου μέσα σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» λόγω ακύρωσης της με αριθμ. 149/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ», με τίτλο «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και του σχεδίου αυτής


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών» (αρ. μελέτης 9.2009), προϋπολογισμού 505.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή μαρκίζας στέγης και βαφές στο 3ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης», αρ. μελέτης 85/2018, προϋπολογισμού 45.000,01€


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 ως προς τον τίτλο και τον κωδικό Κ.Α., έγκριση της μελέτης 09/2021 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων Νεάπολης επί των οδών Λαγκαδά - Νυμφαίου - Κων. Καραμανλή (Δ.Ε. Νεάπολης)» προϋπολογισμού 370.000,00 € με Φ.Π.Α.24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση νέων σχολικών διαβάσεων στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Σμύρνης έναντι 43, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο


9η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 4/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης χώρων 7ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης


10η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


11η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/06/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και μετονομασία περιγραφής ΚΑΕ έργου


12η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επεμβάσεων στα ΟΤ Γ441 και Γ444 της ΔΕ Πεύκων, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης πρανούς ρέματος Ξηροποτάµου της ∆.Ε. Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών – Αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανούς εντός του οικισµού της κοινότητας Πεύκων» με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


13η διά τηλεδιάσκεψηςτου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/07/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 ως προς τον τίτλο του έργου, έγκριση της μελέτης 36/2021 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κλιμάκων, πεζοδρόμων και ηλεκτροφωτισμός στις Δ.Ε. του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογισμού 2.480.000,00€ με Φ.Π.Α.24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και 2η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 164 / 05.01.21 σύμβασης για την προμήθεια καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με την εταιρία με δ.τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ, ως προς το χρόνο παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας ΣΧΕΤ: Α.Δ.Σ. 69/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 5/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 229.900,00 € για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών».Διατάξεις: άρθρο 50 παρ. 3 του Ν. 1566/85 , άρθρο 65 του Ν. 3852/2010


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την Κούβα


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της συνέχισης λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και ανάληψη του κόστους λειτουργίας τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου για την "Τριετή συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών", προϋπολογισμού 24.800,00€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για την: "Ανάθεση εργασίας κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλαδεύσεων στο Δ. Νεάπολης-Συκεών", και έναρξη διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας τριάντα (30) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 261.950,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Λήψη καταρχήν απόφασης για την αγορά οικοπέδων με δημοπρασία, με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στην Πολεοδομική ενότητα 5 ‘Αρμενοχώρι’ μεταξύ των οδών Επταπυργίου – Λ. Βύρωνος –Κομνηνών- Αν. Παπανδρέου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: "Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών", προϋπολογισμού 15.413.164,00€ με ΦΠΑ, έγκριση της μελέτης αρ.34/2021 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.94 μεταξύ των οδών Επταπυργίου – Σαλαμίνας – Κομνηνών – Μεγάρων της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, με τον χαρακτηρισμό δημοτικού οικοπέδου ως χώρου Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρικού Κέντρου - Πολυϊατρείο – ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ και τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση των με αριθμό πρωτοκ. 1182/18-1-2021,1299/19-1-2021,2402/29-1-2021 και 4256/25-2-2021 αιτήσεων των κ.κ. Κώστογλου Ευαγγελίας, Σιγαλού Ασπασίας, Σιγαλού Γεωργίου και Παπίτσας Αικατερίνης αντίστοιχα, και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με την άρση και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό του Χώρου Πρασίνου, στη συμβολή των οδών Υδρ. Παπαγεωργίου και Α. Παπανδρέου, στο Ο.Τ. 45 στη Δημοτική ενότητα Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής δέντρων και κατεδάφισης κτίσματος, για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά στην διάνοιξη της οδού Αναστασιάδη Δ.Ε. Συκεών (Α.Σ.Κ.Σ 12-2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Αίτημα Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, για απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεάπολης Συκεών σύμφωνης γνώμης εγκατάστασης στύλων 20 και 21 της ΔΕΔΔΗΕ με συγκεκριμένες συντεταγμένες εντός του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, νοτίως της οδού Ελευθερίας ΟΤ Γ126, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Αξιοποίηση ακινήτου με αριθμό 01 στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ131 της Δ.Ε. Αγ. Παύλου"


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για την ανάθεση : "Εργασίες πλύσης και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για την αντιμετώπιση των αναγκών από τον κορωνοϊό (covid-19)", και έναρξη διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 139.128,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για κάλυψη δαπανών ταφής άπορου δημότη


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα-καταγγελία για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στα Πεύκα


14η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/08/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 178

Ψήφισμα για τη διατήρηση των αρχαίων ευρημάτων του σταθμού μετρό της Βενιζέλου στη φυσική τους θέση


15η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/08/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ.81976/12-11-2013 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος λόγω της αντικατάστασης του αναπηρικού οχήματος με νέο


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 6/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 7/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 8/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση σχολικών χώρων για τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας - ΚΕ.ΜΕ.Α.»


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νεάπολης-Συκεών και του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΑΒΒΑΣ, με αριθμό πρωτοκόλλου 18956/21.08.2020 και με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV007209389, ποσού 79.018,41 ευρώ (με το ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) ως προς το χρόνο παράτασης λόγω μη εξάντλησης των προϊόντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την αριθ. πρωτ. 30032/21-12-2020 σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη συστήματος «On line μηχανής αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών». για την οποία αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης είναι η Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νεάπολης-Συκεών», χώρων του ακινήτου επί της Επταπυργίου, στη Δ.Ε. Συκεών, ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής της 26336-10/11/2020 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου της Συντήρησης διαμορφωμένων χώρων πρασίνου, προϋπολογισμού 2.105.624,27€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου της υπηρεσίας «Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογισμού 29.140,00€, και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση συγκεκριμένης σύμβασης, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Βερμίου αρ. 23, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Διδυμοτείχου αρ.25, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση νέων σχολικών διαβάσεων στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση νέων σχολικών διαβάσεων στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης για τη μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης για τη μελέτη «Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων»


16η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 9/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 221.930,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (γ' κατανομή)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών με ΑΦΜ 998502113 κατά την περίοδο 2021-2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. για απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών με ΑΦΜ 998502113 κατά την περίοδο 2021-2022


17η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/09/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2020


18η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/10/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις ναζιστικών συμμοριών σε μαθητές και φοιτητές στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης


19η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/10/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Συμπλήρωση στην αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου, της απόφασης 175/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αναγκαιότητα συνέχισης της διαδικασίας για την ανάθεση: «Εργασίες πλύσης και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για την αντιμετώπιση των αναγκών από τον κορωνοϊό (covid-19)»


20ή διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/10/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Δημοτική Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την Παιδεία


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ του αγώνα των εργαζομένων στα μεταλλεία Κασσάνδρας και εναντίωσης στην απόλυση του προέδρου του σωματείου τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021, λόγω έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της τροποποίησης της προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ», με τίτλο «Επικουρία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση μελετών, δύο συγχρηματοδοτούμενων έργων ανασχεδιασμού Πάρκων και χώρων πρασίνου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) που δεν χορηγήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (5η εισήγηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Άρση και ταυτόχρονη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κώστογλου Ευαγγελίας, Σιγαλού Ασπασίας, Σιγαλού Γεωργίου, Παπίτσας Αικατερίνης κλπ, με ΚΑΕΚ 190740414008 στην οδό Υδρ. Παπαγεωργίου 49Α, στο Ο.Τ. 45 στη Δημοτική ενότητα Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Μετονομασία της οδού Λαγκαδά σε Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» (Αριθ. Πρωτ. Μελέτης: 2297/04-02-2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών» (Αριθ. Πρωτ. Μελέτης: 23502/09-08-2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση οριστικής απόσυρσης από την κυκλοφορία δύο (2) Μηχανημάτων Έργου (καδοπλυντήριο - καλαθοφόρο), δύο(2) επιβατικών οχημάτων, δύο (2) φορτηγών-ημιφορτηγών οχημάτων, ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος και ενός (1) λεωφορείου οχήματος του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Εκκαθάριση των αρχείων των ΟΤΑ. Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση και δημιουργία μικρών δικτύων φωτισμού σε σημεία των Δ.Ε. Συκεών και Νεάπολης», προϋπολογισμού 37.172,56 € με ΦΠΑ 24%, και έγκριση της μελέτης με αριθ. 35/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού απόσυρσης προς ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση νέων σχολικών διαβάσεων στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου. (Σχετ.: Απόφαση ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 65/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 12222/2019 άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Οδεμησίου έναντι 4, Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ.30766/5-11-2014 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και της κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Δαρδανελλίων 9, στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 22100/18-07-2018 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος λόγω έκδοσης νέου δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ, στο οδόστρωμα επί της οδού Πανεπιστημίου 6, στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 9441/20-01-2015 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος λόγω έκδοσης νέου δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ, στο οδόστρωμα επί της οδού Αθ. Διάκου 40, στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τροφείων-εκπτώσεων και διαδικασίας διακοπής φοίτησης των νηπίων των παιδικών βρεφικών σταθμών του ΝΠΔΔ ¨Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών


21η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/11/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για: α) ανάκληση της 240/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, β) Καθορισμός τροφείων-εκπτώσεων και διαδικασίας διακοπής φοίτησης των νηπίων των παιδικών βρεφικών σταθμών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την επιβολή εισιτηρίου για είσοδο στο Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Έκδοση ανακοίνωσης ενημέρωσης των συμπολιτών μας για τη σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Επικαιροποίηση μέρους ειδών της σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 46994/07-10-21


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Δωρεά οθονών Η/Υ τύπου LCD στις σχολικές επιτροπές του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 10/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κάλυψης δαπανών ταφής του Φουργκατσιώτη Ιωάννη του Εμμανουήλ


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου, για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

35η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων (Σχετ. η ΑΟΕ 331/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβάσεων, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών – ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών - ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων της Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών - ΚΕΥΝΣ


23η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01/12/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή ποσού 221.930,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (δ΄ κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας πετρελαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της "Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης" με διακριτικό τίτλο "ΕΤΕΝ Α.Ε. ΟΤΑ"


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

36η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 λόγω συμπληρωματικής απόφασης Ι’ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021, που χορηγείται στους Δήμους ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και λόγω ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο του 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «Επισκευές - συντηρήσεις οδών, πεζοδρόμων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κλπ. 2021-2024 Δήμου Νεάπολης - Συκεών», προϋπολογισμού 1.860.000,00€ με ΦΠΑ 24%, έγκριση της μελέτης με αριθ. 02/2021 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 64 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστή θέση στάθμευσης (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 68/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 7 - Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστή θέση στάθμευσης (Piloti) (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 69/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός επικίνδυνου για πτώση πεύκου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 71/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός πεύκου που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου επί της οδού Δημοκρατίας 47-49 της Δ.Ε. Πεύκων (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 72/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ.31281/11-11-2019 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος λόγω της αντικατάστασης του αναπηρικού οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΖΟ 3897


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών «ΚΕΥΝΣ», του 1ου ορόφου του δημοτικού κτιρίου «ΚΗΦΗ Περγάμου» επί της Μεσολογγίου 54 και Περγάμου, στη Δ.Ε. Συκεών (Αποφ. 26/2021 Σ.Κ. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων του Δήμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών – ΚΕΥΝΣ (Αποφ. 10/2021 Σ.Κ.Αγ. Παύλου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για κάλυψη δαπανών ταφής του Λύκα Νικόλαου του Ευαγγέλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κυβερνητική απόφαση για τη μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την τιμωρία στρατιώτη


24η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022


25η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021, λόγω συμπληρωματικής κατανομής ποσού 55.482,50 € προς τον Δήμο από το ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 λόγω συμπληρωματικής απόφασης ΙΑ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021, που χορηγείται στους Δήμους ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, και λόγω ενίσχυσης κωδικών κρατήσεων, και τροποποίησης τίτλου ΚΑΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021


26η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/12/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) EKTAKTA (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα ενάντια στην επιβολή του τέλους ταφής των αστικών αποβλήτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικοπέδων που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο χώρο εθνικού παιδικού σταθμού του Ο.Τ.10 καθώς και στον χαρακτηρισμένο χώρο πρασίνου του Ο.Τ.11, μεταξύ των οδών Ελλησπόντου – Ρήγα Φεραίου – Κύπρου της Δημοτικής ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 233/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Χαρών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, συγκεκριμένα ως προς το άρθρο 7


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της 26336-10/11/2020 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών απόσυρσης προς ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων διαμερισμάτων που έχουν μισθωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος στέγασης προσφύγων «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) - ΕΣΤΙΑ2021 έως15/4/202


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Παράταση σύμβασης ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 13/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 55.482,50 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός οργάνων διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του Α΄ ΚΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ του Δήμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών - ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του Β΄ ΚΑΠΗ Νεάπολης του Δήμου, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών - ΚΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του τρίτου ορόφου του Α΄ ΚΑΠΗ Συκεών του Δήμου, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών – ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων του Δήμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών – ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του Δημοτικού καταστήματος στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών - ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση παράτασης της σύμβασης «Ανάθεση των εργασιών απολύμανσης των δημοτικών και σχολικών κτηρίων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την σύμβαση διενέργειας λήψης δειγμάτων για την μοριακή ανίχνευση του κορωνοϊου SARS-COV-2


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρονικής παράτασης στην σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2020 και 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Νικομηδείας αρ 7, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος κας ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 24 - Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ σε κλειστή θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος κου ΤΖΗΡΟ ΕΥΘΥΜΙΟ για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 136 - Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ σε θέση στάθμευσης (προκήπιο)


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή τριών κυπαρισσιών, τα οποία φύονται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αραπίτσας 24


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το Έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, διαπραγματεύσεων και απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στο Δήμο, στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ,σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα υπεράσπισης του δημοσιογραφικού site alterthess και της δημοσιογράφου Σταυρούλας Πουλημένη


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης Συκεών για το νοσοκομείο «Λοιμωδών»