Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής κατά το έτος 2024

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

/

Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής κατά το έτος 2024

1 Ιανουαρίου 2024

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση


1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23/1/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη δημοσίας σύμβασης με θέμα το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση 7 μουσικοθεατρικών παραστάσεων για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης των υπηρεσιών σχεδιασμού και οργάνωσης μουσικών παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.636,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για την ανάθεση της άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά των 108159/15-12-2023 και 108153/15-12-2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και αίτησης αναστολής με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής στην «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Κατ' εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο (1942/11-1-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Κατ' εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο (1951/11-1-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 197.451,89€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατακύρωση του διαγωνισμού σε συμμόρφωση προς την απόφαση με την αρ. 1592/2023 του 5ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 397/2022, 188/2023, 223/2023, 292/2023, 299/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την ‘’Προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών” για τριάντα έξι (36) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 294.251,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 131, 289/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 77.431,80€, και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 258, 288/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές στην προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση του διαγωνισμού κατ΄ εφαρμογή των υπ΄αριθμ.212/2023, 202/2023 και 277/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και σε συμμόρφωση με τις με αρ.20/2023 και 21/2023 αποφάσεις του 6ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε.90/2022, 272/2022, 324/2022, 280/2023, 281/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την ΔΥΠΑ, για την παράταση θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος απασχόλησης 15.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ. (DE MINIMIS -Kαν.1407/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την Έγκριση Νέας Κυκλοφοριακής Ρύθμισης μονοδρόμησης τμήματος τοπικής οδού Αρχιμήδους στη ΔΕ Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών- 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Τροποποίησης της σύμβασης του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (αρ. μελ. 45/2022) προϋπολογισμού μελέτης 158.000,00 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες της Πράξης «Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών και δημιουργία παραρτήματος ΚΕΜ» και ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου για την διαχείριση του λογαριασμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες της Πράξης «Συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου για την διαχείριση του λογαριασμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση υπογραφών και διαχείριση των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός υπευθύνου στον λογαριασμό των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Δήμου που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30/1/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Δημοτικού Συμβούλου Νεάπολης-Συκεών, κ. Γκατζέ Στέλιου


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την Ανάθεση Υπηρεσιών «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/03/2024 μέχρι 31/03/2026», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.868,00€, και κατακύρωση διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στην συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Στέλλα Σκεύη προς το νομικό σύμβουλο του Δήμου μας για παράσταση ενώπιον του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. ΓΑΚ/ΕΑΚ 3062/298/2022 και υπ’ αριθμ. δικογραφίας 2329/2022 Αίτησης Αναίρεσης του σωματείου με την επωνυμία «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Φ.Α.Α.Θ.)», κατά: 1) του Δήμου μας, 2) του Ελληνικού Δημοσίου και 3) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη “Συντήρηση παιδικών χαρών ΔήμουΝεάπολης – Συκεών”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 284.183,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 254/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Μεταφορά στο Δήμο των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου, καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών. (Α27 ν. 5056/23)3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06/2/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού – γνωμοδότησης για την ανάθεση της υπηρεσίας σχεδιασμού και οργάνωσης μουσικών παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.636,48,ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας σύμφωνα με την παρ.2.β.αα του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 .


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, διαπραγματεύσεων και απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,για το έτος 2024.


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ολοκλήρωσης Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (συσκευασία σε πλαστικά δοχεία 25 κιλών) για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεαπόλεως Συκεών”,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. καταθέσεως 416/2023 αίτησης ακύρωσης: 1) της Θυμνιά Ευθυμίας, 2) του Θυμνιά Γεωργίου και 3) της Θυμνιά Χρυσούλας που στρέφεται κατά: 1) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 2) του Υπουργείου Εσωτερικών και 3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπέρ του κύρους: 1) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 257618/12-12-2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 2) της υπ’ αριθμ. 558839/31-08-2022 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 3) κάθε συναφούς άλλης πράξης και παράλειψης της Διοίκησης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 20244η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13/2/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το α’ εξάμηνο του 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το β’ εξάμηνο του 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το α’ εξάμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το β’ εξάμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση υπογραφών για τον λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Δραγατσανίου, στην πρώτη διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, σύμφωνα με το σχέδιο ανάπλασης της οδού


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Επιδαύρου 2, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κανάρη 16, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Οινόης 1Β, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Μετατροπή θέσης στάθμευσης σε θέση στάθμευσης Αμεα στη συμβολή των οδών Τσαρουχά & Περαίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στις οδούς Ρ. Φεραίου, Κ. Κούν και Οδ. & Απ. Φωκά για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 13/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών και δημιουργία παραρτήματος ΚΕΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003064 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» Α.Μ. 45/22, με αναθεώρηση, συνολικά κατά 60 ημέρες και μέχρι την 07/05/2024.


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 992,00 € για τη σύνδεση με τη Μέση Τάση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, της μονάδας φωτοβολταϊκών του Σχολικού Συγκροτήματος που βρίσκεται στο Ο.Τ. 106 ΔΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ», της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Πολυκλαδικό)
5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/2/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 51752023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ’), η οποία έκανε δεκτή την ανακοπή του ΟΑΣΘ (ΑΚ 1065/2021) κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 814/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών-εργατικές διαφορές), η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή των Χαλκιά Αικατερίνη κλπ κατά του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 38149/27-09-2016 άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος και έκδοση νέας άδειας στάθμευσης μετά από την αντικατάσταση του αναπηρικού οχήματος.


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 9306/31-10-2022 άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος και έκδοση νέας άδειας στάθμευσης μετά από την αντικατάσταση του αναπηρικού οχήματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 42376/18-05-2022 άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα μετά την έκδοση νέου δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας εφαρμογών λογισμικού, περιφερειακά, βιβλιοθήκες και καθίσματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 94.463,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 433.985,12 €»  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κήρυξη του διαγωνισμού άγονου. ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 117, 202/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αιτήματος του δημότη κου. Μανουσαρίδη Χρυσόστομου για τοποθέτηση κολωνάκια σήμανσης πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επι της οδού Αρχ.Ιακώβου Παυλάκη 10 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τοποθέτηση του ΔΕΞΙΑ και ΑΡΙΣΤΕΡΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.5659 / 29-01-24) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επι της οδού ΑΡΧ.ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ 10 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά και αριστερά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζετε από την Τ.Υ.6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/2/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, διαφόρων τύπων χαρτιού, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2024 και 2025», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 75.765,23€ με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 300/2023

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ. 41/2020) προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗ του έργου Μ 41-20: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ», του αναδόχου, MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 5781/18-02-2019 άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα μετά την έκδοση νέου δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024 (Υποχρεωτική)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2024.


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την Ανάθεση Υπηρεσιών «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης – Συκεών”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 284.183,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 254/2023, 23/2024 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση των πρακτικών διενέργειας του Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής προσφοράςτου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του πρώην ΝΠΔΔ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την «Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των ιατρείων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών» συνολικού προϋπολογισμού 5.406,40€ €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Σχετ. ΑΔΣ. 136/2023 ,145/2023  


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του 2023 του καταργημένου ΝΠΔΔ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών 


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα ( Αγ. Τριάδος 25 Πεύκα)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα ( Γρ. Αυξεντίου 18 Αγ. Παύλος)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ωρίμανση έργου “Βιώσιμος Ανασχεδιασμός αστικών οδών και κοινοχρήστων χώρων της περιοχής "Βάρνα", στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελέτης 65/2018) προϋπολογισμού 7.836.300,31€


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ESF+ Social Innovation+


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

2η Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 992,00 € για τη σύνδεση με τη Μέση Τάση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, της μονάδας φωτοβολταϊκών του Σχολικού Συγκροτήματος που βρίσκεται στο Ο.Τ. 106 ΔΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ», της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Πολυκλαδικό)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν που αφορά την Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΘΕΜΑ 14ο (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)

Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δυο δένδρων (κυπαρίσσια), τα οποία φύονται σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης Συκεών επί της οδού Καλπακίου 17 της Δ.Ε Συκεών8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ

Έγκριση μετάβασης αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο FORUM του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) «Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανθεκτικές Πόλεις – Το μέλλον της Αυτοδιοίκησης», από 11 έως 13 Μαρτίου 2024, στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Δημάρχου, κ. Συμεών Δανιηλίδη (Ορθή Επανάληψη)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 και εξειδίκευση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις – μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με αναθεώρηση, συνολικά κατά 180 ημέρες και μέχρι την 03/09/2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη, των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη συμπληρωματικής απόφασης, για τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης για το έτος 2024 ως προς την κατηγορία Β΄


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επαναβεβαίωση 


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για απόφαση περί επιστροφής ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Κατάργηση μηδενικού λογαριασμού στην τράπεζα με την επωνυμία Attica Bank Α.Ε..


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Στ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ3300/27-12-2023 αγωγής της Αμαριανάκη Αικατερίνης κλπ (σύνολο 39 ενάγοντες) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον τουΙ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ2504/26-10-2023 αγωγής της Βενετοπούλου Ελένης κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ485/12-09-2023 προσφυγής της Κοντόσογλου Θεοδώρας κλπ (σύνολο 3 προσφεύγοντες) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

 Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ2040/25-07-2023 αγωγής του Παλαντζίδη Κωνσταντίνου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Νεάπολης-Συκεών, κ. Γκατζέ Στέλιου


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 2022 – 2023» (αρ.μελ.08.2022) προϋπολογισμού μελέτης 909.000,00€, έως 15.06.2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Βιώσιμος Ανασχεδιασμός αστικών οδών και κοινοχρήστων χώρων της περιοχής Βάρνα στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού (πέραν του ποσού ένταξης από το Πράσινο Ταμείο) και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) για την υλοποίηση του έργου «Βιώσιμος Ανασχεδιασμός αστικών οδών και κοινοχρήστων χώρων της περιοχής Βάρνα στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», με συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.


ΑΠΟΦΑΣΗ 93(ΛΗΨΗ)

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων (αίτηση με αριθμό 96921/22-11-2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 192.337,89 €, με το Φ.Π.Α, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 271/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων στην: «Προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (συσκευασία σε πλαστικά δοχεία 25 κιλών) για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεαπόλεως Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 62.000,00 € με το Φ.Π.Α., και κατακύρωση διαγωνισμού

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 96(ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση ενός όρου των υπ’ αρ. 20/2020 και 263/2021 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Δ.Ε. Πεύκων) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση ενός όρου των υπ’ αρ. 20/2020, 261/2021, 277/2021 και 300/2021 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Δ.Ε. Συκεών) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98(ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση ενός όρου των υπ’ αρ. 278/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Δ.Ε. Αγίου Παύλου) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση ενός όρου των υπ’ αρ. 20/2020 και 262/2021 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Δ.Ε. Νεάπολης) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης επί έλασσον δαπανών, χρήσης απροβλέπτων του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει για το έργο: “Ανέγερση του βρεφονηπιακού σταθμού οδού Παπάφη, Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (αρ.μελ.32.2022), προϋπολογισμού μελέτης 4.400.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (τακτοποιητικό) & της 1ης Τροποποιητικής σύμβασης εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου ‘Επισκευές, συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών’ (αρ.μελ.07.2021) προϋπολογισμού μελέτης 601.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 102(ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων:

Ανάπλαση πάρκου “Ρουμανικών” μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή,  Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» (αρ. μελέτης 6/2018)» προϋπολογισμού 1.750.000€ 

Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης - Συκεών

μελέτης 04/2019) προϋπολογισμού 230.000€

Πράσινα δώματα σε κτίρια Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών» (αρ. μελέτης 28/2020) προϋπολογισμού 262.000€

Διαμόρφωση αύλειου χώρου 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων Νεάπολης επί των οδών Λαγκαδά - Νυμφαίου - Κων. Καραμανλή (Δ.Ε. Νεάπολης) (Αρ. Μελέτης 09/2021) προϋπολογισμού 370.000€


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο «AIR LABS: Co-creating integrated local strategies for air-quality» (ακρωνύμιο: AIR LABS) στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV-Innovation Transfer Networks, με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 104(ΛΗΨΗ)

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2025-202811η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο Waste electrical and electronic equipment (WEEE) στην 1η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg VI-A Greece-Bulgaria


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 γιατο κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου, το οποίο διαχειρίζεται ο δήμος Νεάπολης Συκεών και κατάρτιση σχεδίου Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 67.115,38€ για την προμήθεια Αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά, Είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοσκευάσματα, Εδεσμάτων, Είδη εκδηλώσεων - (Catering) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2024, 2025 και 2026


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για απόφαση περί επιστροφής ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων (19582/19-3-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για απόφαση περί επιστροφής ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων (18946/15-3-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για απόφαση περί επιστροφής ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων(19569/19-3-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Μηδείας 1 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθείη (επαγγελματική) ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

 Έγκριση χρήσης επί έλασσον δαπανών, χρήσης απροβλέπτων και 1ης Τ.Σ.Ε. στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: “Εργασίες συντήρησης

κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών 2022-2023” (αρ.μελ.08.2022) προϋπολογισμού μελέτης 909.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ-Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «INFOΔΗΜ» (αριθμ. κατάθεσης ΑΓ72/09-2-2024)


12η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον τουΑ’ Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ1931/19-11-2021 έφεσης της Σισμάνη Περιστέρας κατά του Δήμου μας και κατά της υπ’ αριθμ. Α9164/2019 απόφασης του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης ελέγχου μέσων και μέτρων πυρασφάλειας και έκδοση νέου πιστοποιητικού πυρασφάλειας για την λειτουργία του ΚΗΦΗ στο κτίριο επί της οδού Επταπυργίου 72 Α’», προϋπολογισμού 2.814,40 € με ΦΠΑ 24%» σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λόγω αδυναμίας εκπόνησης αυτής από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου, αποδοχή της με αριθμό 03/2024 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Διαχείριση των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών του Δήμου Νεάπολης Συκεών στον λογαριασμό ειδικού σκοπού (παγία προκαταβολή) και εξουσιοδότηση υπογραφών


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, στη Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικής14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/4/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών που εδρεύουν στον Δήμο.


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

5η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2024(Εισήγηση13)


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών’ οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού ελέγχου των  προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, τουηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τηνανάθεση της «Προμήθειας Ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των ιατρείων του πρώηνΔημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 980.762,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και του εποπτευόμενου από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.237.149,57 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισήγηση 25442/4-4-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισήγηση 23778/01-04-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13180/15-02-2023 άδειαςστάθμευσης αναπηρικού  αυτοκινήτου στο οδόστρωμα ως προς την θέση της στάθμευσης

           

ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Παραλαβή B΄ Φάσης της Μελέτης : «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης – Συκεών

          

ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών έργων, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων και επιτροπής διαπραγματεύσεων & απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης & του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (αρ. μελ. 45/2022) προϋπολογισμού μελέτης 158.000,00€.  


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) ποσού 450,00€ για την κάλυψη πληρωμής τελών μεταβίβασης έξι (6) οχημάτων από το Δ.Κ.Κ.Π.Α στον Δήμο μας, μέσω Παράβολου Τραπέζης προς την Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/4/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132(ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

 Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων στην «Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, διαφόρων τύπων χαρτιού, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2024 και 2025», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 75.765,23€ με το Φ.Π.Α., και κατακύρωση διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συνέχιση της διαγνωστικής διαδικασίας για την ΟΜΑΔΑ Γ΄ συνολικού ποσού 29.760,00€ του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμούγια τις υπηρεσίες με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεαπόλεως Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.232.360,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και λήψη απόφασης για την κατά παρέκκλιση απ’ ευθείας ανάθεσή της.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 256/2023, 273/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή τη διάθεση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου 258, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αιτήματος του δημότη κου. Μαυρίδη Δημήτριου για τοποθέτηση κολωνάκια σήμανσης πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της

στάσης και στάθμευσης επι της οδού ΚΥΠΡΟΥ 11 στην Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ (τοποθέτηση του ΔΕΞΙΑ και ΑΡΙΣΤΕΡΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.7246/25-01-23) ράμπας εισόδου -

εξόδου από τον επαγγελματικό χώρο στάθμευσης επι της οδού ΚΥΠΡΟΥ 11 στην Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ και σε συνολικό μήκος απόστασης των κολωνακίων σήμανσης τουλάχιστον

0,50 μέτραδεξιά και αριστερά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτραπου ορίζετε από την Τ.Υ.


ΘΕΜΑ 6ο:Χωροθέτηση Θέσης στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείου (Διαδικασία χορήγησης άδειας για την ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου μπροστά από την είσοδο ξενοδοχείου) στην οδό Βελδεμίρη της ΔΕ Συκεών,

Ν. 4582/18 (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Eγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Στρ. Στέφανου Σαράφη 15 της Δ.Ε. Συκεών προκειμένου να διευκολυνθεί ηΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θες/κης - Ανώνυμη Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ» για τη Μελετητική Ωρίμανση έργου: «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μεΑ, με Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, στα Πεύκα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», με προϋπολογισμό 322.400,00 € με ΦΠΑ 24%16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23/4/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

χωροθέτηση Θέσης στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείου (Διαδικασία χορήγησης άδειας για την ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου μπροστά από την είσοδο ξενοδοχείου) στην οδό Βελδεμίρη της ΔΕ Συκεών, Ν. 4582/18


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση αίτησης κατ’ άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 (Κώδικας Απαλλοτριώσεων) για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και προσδιορισμού ευλόγου τμήματος αποζημίωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών» της Πράξης «Συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με Κωδικό ΟΠΣ 6001987 και ένταξη του στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισήγηση 27374/16-4-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισήγηση 27468/17-4-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας Συμβούλου Κοινότητας Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 3 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική θέση στάθμευσης.17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25/4/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στην εταιρείαΚ. ΚΑΙ Ν. ΓΚΟΓΚΟΥ Ο.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στην επιχείρηση LLAPUSHI ADELINA


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή ποσού στην Σταυρίδου Χριστίνα από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30/4/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της υπ’ αριθμ.2638/25.01.2018 άδεια στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος ΝΚΑ 3038 λόγω μετακόμισης του ΑΜΕΑ και παραχώρηση νέου χώρου στάθμευσης του αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ελλησπόντου 14, στην Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Ιωαννίδου Μαρία


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων στους Σταμλάκου Δέσποινα και Σταμλάκο Χαράλαμπο


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των δύο οικοπέδων που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο χώρο πρασίνου του Ο.Τ.87 και δρόμου μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου – Δημητσάνας – Ηλέκτρας Αποστόλου, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα υπαλλήλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης των υπηρεσιών σχεδιασμού και οργάνωσης μουσικών παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο Λύκος» του Sergei Prokofiev, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.295,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Δικαστικές ενέργειες για απόδοση μισθίου για το ακίνητο που στεγάζεται το αναψυκτήριο που λειτουργεί στο πάρκο Δαβάκη


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 50578/12-04-2024 Απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε εν μέρει την υπ’ αριθ. 53/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ναυαρίνου 15 της Δ.Ε. Συκεών προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Υψηλάντου 1 της Δ.Ε. Συκεών προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυό της) του έργου: «Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις οδούς Βορ. Ηπείρου και Καποδιστρίου της Δ.Ε. Συκεών» προϋπολογισμού 41.136,17€ + 9.872,68€ ΦΠΑ 24% = 51.008,85€, Καθορισμός Όρων Σύμβασης Ανάθεσης, Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για Υπογραφή Σύμβασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοινού αιτήματος δημότη -ΕΥΑΘ για συναίνεση του Δήμου  Νεάπολης Συκεών στην προτεινόμενη λύση για την σύνδεση ιδιωτικού οικοπέδου με το δίκτυο της ΕΥΑΘ στην οδό Ξηροποτάμου- Ανωνύμου-Ειρήνης της Δ.Ε. Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της με αριθμό 8/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου με τίτλο: “Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης φθορών στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης” προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεση1019η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10/5/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τροφείων-εκπτώσεων και διαδικασίας διακοπής φοίτησης των νηπίων των παιδικών βρεφικών σταθμών του Δήμου Νεάπολης Συκεών20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14/5/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ (29390/2-5-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το Α’ και το Β΄ εξάμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ2794/09-11-2023 ανακοπής της Τέρπα Αιμιλίας κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο “ELECTRA” στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZONEUROPE - Pathways2Resilience (P2R)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο “PRESSURE” στην πρόσκληση HORIZON-CL5-2024-D4-01 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON EUROPE


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (29599/8-5-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ (29416/1-5-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για απόφαση περί επιστροφής ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων (29719/9-5-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για απόφαση περί επιστροφής ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων (29745/9-5-2024)21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/5/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές οφειλών από τους υπ’ αριθμ. 3523/2022 και 3802/2023 Χρηματικούς Καταλόγους περί επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ετών 2017 και 2028


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών με δαπάνη από αντίτιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων (σύμβαση μίσθωσης έργου) έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών με δαπάνη από αντίτιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης για την χρήση της υπηρεσίας αποδοχής πληρωμών με φυσική παρουσία (τύπου softpos), στα σημεία εξυπηρέτησης των μελών του ΚΑΠΗ του πρώην Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και περιφερειακά, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 78.182,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Ε. 53/2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων στην «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 192.337,89 €, με το Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 271/2023, Α.Δ.Ε. 94/2024 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την έκδοση κωδικών πρόσβασης (e banking)για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην τράπεζα Πειραιώς μέσω των υπηρεσιώνweb-banking και epay


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Τζανέτου Ιωάννα


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Βαρμπένη Κων/νο


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Νεάπολης-Συκεών, κ. Γκατζέ Στέλιου


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (αρ.μελ.56.2019) σε κλείνει σε αύξηση λόγω προσωρινής αναθεώρησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 687/12-01-2028 άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα μετά την έκδοση νέου δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/5/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024 


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης των υπηρεσιών μετάπτωσης βάσεων δεδομένων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.904,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού – γνωμοδότησης για την ανάθεση της υπηρεσίας σχεδιασμού και οργάνωσης μουσικών παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο Λύκος» του Sergei Prokofiev, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.295,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας σύμφωνα με την παρ.2.β.αα του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 .

(Σχετ.: Α.Δ.Ε. 160/2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των εργασιών προληπτικής συντήρησης κολυμβητικής δεξαμενής για δύο (2) έτη και τοποθέτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 198.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής & πρόταση αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου ‘Διαμόρφωση αύλειου χώρου 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων Νεάπολης επί των οδών Λαγκαδά - Νυμφαίου - Κων. Καραμανλή (Δ.Ε. Νεάπολης) (αρ. μελ. 9/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 57/2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον τουΗ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ1215/10-5-2024 προσφυγής του Τσιγκόπουλου Αργυρίου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος του δημότη κ. Κιουπλιώτη Αναστάσιου για Τοποθέτηση κολωνακιών σήμανσης πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων (τοποθέτηση του Δεξιά και Αριστερά της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.28449/24-04-24) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζεται από την Τ.Υ.23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4/6/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων έτους 2025 στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Καποδιστρίου έναντι 17, στη Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα εντός δημοτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Αθ. Διάκου & Πόντου, στη Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για το έργο «Δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας πέριξ οικισμών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στον άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024», του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότησηγια την τοποθέτηση μοναδικού έργου τέχνης - Μνημείου στο πάρκο της οδού Παναγιώτη Αφαλή, Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Αργυροκάστρου 18 της Δ.Ε. Συκεών προκειμένου να διευκολυνθείη ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», αρ.μελέτης 65/2018, προϋπολογισμού 7.836.300,31€


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Αγαθουπόλεως 19 της Δ .Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική θέση στάθμευση


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Αλ.Μπινιώρη 34 της Δ .Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική θέση στάθμευση


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αλεξάνδρου Μπινιώρη έναντι 89, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11/6/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου ως εκπροσώπωντου Δήμου Νεάπολης-Συκεών Δήμου για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο της δράσης του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη, από 17 έως 18 Ιουνίου 2024, στην Αθήνα, και εξειδίκευση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και της κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕΥΝΣ) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 745.398,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για απόφαση περί επιστροφής ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Τσιγκουρλά Φωτεινούλα


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις Κ.Ο.Κ(εις.32921/5-6-2024)


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) με τη χρήση επί έλασσον δαπανών, απροβλέπτων και δαπάνης αναθεώρησης για το έργο: “Επισκευές – συντηρήσεις οδών, πεζοδρόμων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κλπ. 2021-2024 Δήμου Νεάπολης-Συκεών” (αρ.μελ.02.2021) προϋπολογισμού μελέτης 1.860.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αναπαλαίωση του Ιστορικού Χώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)»,αρ. μελέτης 83/2018, προϋπολογισμού 382.540,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 185.628,00 € για την «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2025, 2026 και 2027»


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για απόφαση περί επιστροφής ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Σουμελίδου Μαρία


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.